0ESCA00013 – LOAD CELL BEAM 4K LBS 65023A-4K A35-4K HBM 2mV/V B354K20760

SKU: 0ESCA00013 Categories: , ,

LOAD CELL BEAM 4K LBS 65023A-4K A35-4K HBM 2mV/V B354K20760

Description

LOAD CELL BEAM 4K LBS 65023A-4K A35-4K HBM 2mV/V B354K20760